My status

My backup memory

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Cài đặt Buffalo NAS từ A-Z

Cập nhật 2/4/2013. Do lâu quá không thay HDD cho NAS nên quên hết cách làm. Nhân dip thay HDD mới ghi lại cách làm để các bạn có loại NAS tương tự (Buffalo LinkStation Pro/Live sử dụng ARM9 v1 hoặc v2) tham khảo

Firmware mới nhất cho loại này đến 2/4/2013 là ver 2.35. Cài đặt theo hướng dẫn mới bên dưới sẽ nhanh hơn và dễ hơn -> quên các hướng dẫn cũ đi nhé
 ------------------HƯỚNG DẪN MỚI---------------------
Tools download tại đây: http://www.mediafire.com/?w94c5cos4qo9s

Thực hiện:
+ Thay HDD mới.
+ Nối dây LAN trực tiếp giữa PC và NAS. Đổi IP của PC thành 192.168.11.1 / 255.255.255.0
+ Chạy TFTP Boot Recovery 2.1
+ Sau khi bật, chờ đến khi NAS kêu inh ỏi và đèn Error nhấp nháy -> ấn giữ nút bật/tắt cho đến khi thấy TFTP Boot recovery bắt đầu truyền dữ liệu. Chờ 2'-5'.
+ Dùng NAS Navigator để kiểm tra, nếu phát hiện thấy NAS (thường là tại địa chỉ 192.168.11.150) là quá trình TFTP Boot Recovery hoàn thành. Lúc này NAS đang ở chế độ EM
+ Chạy LSupdater với tham số debug=1 nhưng không cần đổi ProductID = 0x000A to ProductID = 0x0009 như hướng dẫn (do đã thực hiện quá trình TFTP Boot recovery trước đó)
+ Chọn tất cả các tùy chọn trong debug để update lên Firmware 2.35
+ Check IP của NAS -> đổi sang IP tĩnh
 ------------------HƯỚNG DẪN CŨ---------------------

+ Hướng dẫn cài đặt NAS từ A-Zhttp://forum.hdvnbits.org/nas/huong-dan-setup-nas-dhgl-tu-a-z-step-step-3054.html
+ Hướng dẫn sử dụng Transmission cho các loại NAS BOX
http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=48740
+ Hướng dẫn remote nas từ xa
http://forum.hdvnbits.org/nas/huong-dan-dieu-khien-nas-tu-internet-3158.html
+ Hướng dẫn cài rtorrent và rutorrent cho NAS
http://forum.hdvnbits.org/nas/cai-rtorrent-rutorrent-nhu-the-nao-3112.html
+ Hướng dẫn cài NAS dòng LS-CL, LS-XHL
http://forum.hdvnbits.org/nas/huong-dan-setup-nas-cac-dong-ls-cl-chl-xhl-tu-a-z-step-step-3151.html

Ghi chú:
+ Nên kiên nhẫn vì có thể làm vài lần mới chạy
+ Nên sử dụng firmware mod 2.28 thì quá trình cài đặt về sau tương đối dễ dàng
+ Nên làm trên ổ trắng để dễ dàng forrmat khi quá trình cài đặt bị lỗi
+ Sử dụng cáp chéo nối trực tiếp PC vào NAS khi cài đặt firmware
+ Khi cài đặt fw có thể báo lỗi -> thực chất là xong

Một số lệnh hữu ích
+ Xem nhiệt độ, tốc độ quạt của NAS
cat /tmp/my_status

+ Chỉnh tốc độ quạt nhanh, chậm, full speed
miconapl -a fan_set_speed slow
miconapl -a fan_set_speed fast
miconapl -a fan_set_speed full

+ Khởi động transmission:
transmission-daemon

+ Restart trasmission
/opt/etc/init.d/S88transmission restart (thực hiện trong putty)

+ Để Transmission không recheck mỗi khi khởi động lại, thực hiện lệnh bên dưới vài lần cho đến khi không còn transmission process nào chạy nữa
killall transmission-daemon

----------- Best Practice -------------------------
1.cam NAS noi truc tiep voi PC
2. Doi IP cua PC thanh 192.168.11.1
3. Chay TFTP Boot
Cho den khi 2 dong lenh chay xong co dau nhac (chu y chuong trinh TFTP khong tu quit  ve DOS)
Khong tat NAS
Kiem tra bang NasNavi kem theo xem da o EM Mode chua. Neu OK thi IP cua NAS se la 192.168.11.150
4. chay LSUpdater cua fW HSDHGL-2.2.8 de update fw
Khong can sua lai LSUpdater.ini (chi danh cho LS Pro). Update -> NAS se restart vai lan.
Khi gap thong bao loi "Couldn't confirm a response from NAS... Update aborted" la xong
5. Cam NAS vao Switch va tra lai IP cua PC nhu cu (chu y dat lai IP cua PC la DHCP truoc de tranh xung dot voi Router)
Gan IP tinh cho NAS va tat cac service ko can thiet
6. Mo telnet cho NAS
Yeu cau cai Java truoc do. Len java.com download va install truoc
chay acp_commander de enable telnet cho NAS
"C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java" -jar acp_commander.jar -t 192.168.11.5 -o -addons
7.Telnet vao NAS (dung putty) voi user root, pass
8. Thuc hien cac lenh sau
 

mkdir /mnt/disk1/tmp
cd /mnt/disk1/tmp

Download bootstrap
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs05q3armel/cross/stable/lspro-bootstrap_1.2-7_arm.xsh

Run bootstrap
sh lspro-bootstrap_1.2-7_arm.xsh

Update ipkg. Thong tin ve ipkg, or the Itsy Package Management System, is a lightweight package management system designed for embedded devices that resembled Debian's dpkg. It was used in the Unslung operating system for the Linksys NSLU2 (Optware), in OpenWrt, Openmoko, webOS, Gumstix, the iPAQ, QNAP NASes, Synology NASes and elsewhere.
ipkg update

Cai dat transmission. No se tu download cac lib can thiet de cai dat
ipkg install transmission

Cai dat nano (The Nano editor is a simple, small, fairly easy to use text editor)
ipkg install nano

Cai dat atop (is an interactive monitor for Linux-systems to view the load on system-level and process-level.)
ipkg install atop

Kill transmission (neu con chay) truoc khi khoi dong lai (cho chac)
killall transmission-daemon

Khoi dong transmission de tao la file cau hinh settings.json -> Cho mot luc
transmission-daemon -f

Edit file cau hinh json
nano /root/.config/transmission-daemon/settings.json

Del de xoa trang het cac dong trong file settings. Copy doan code sau day (toan bo doan code bao gom ca 2 ky hieu {.....} Click phai de dan vao cua so telnet sau khi da xoa het scrip cu.
Co the nano khong chay ngay. can quit putty roi chay lai. An Ctrl + X de quit nano
--------------
{
    "alt-speed-down": 20,
    "alt-speed-enabled": true,
    "alt-speed-time-begin": 540,
    "alt-speed-time-day": 127,
    "alt-speed-time-enabled": false,
    "alt-speed-time-end": 1020,
    "alt-speed-up": 20,
    "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
    "bind-address-ipv6": "::",
    "blocklist-enabled": false,
    "dht-enabled": true,
    "download-dir": "\/mnt\/disk1\/share\/torrent\/done",
    "encryption": 0,
    "incomplete-dir": "\/mnt\/disk1\/share\/torrent\/incomplete",
    "incomplete-dir-enabled": false,
    "lazy-bitfield-enabled": true,
    "message-level": 2,
    "open-file-limit": 100,
    "peer-limit-global": 200,
    "peer-limit-per-torrent": 60,
    "peer-port": 51413,
    "peer-port-random-high": 65535,
    "peer-port-random-low": 49152,
    "peer-port-random-on-start": false,
    "peer-socket-tos": 0,
    "pex-enabled": true,
    "port-forwarding-enabled": true,
    "preallocation": 1,
    "proxy": "",
    "proxy-auth-enabled": false,
    "proxy-auth-password": "",
    "proxy-auth-username": "",
    "proxy-enabled": false,
    "proxy-port": 80,
    "proxy-type": 0,
    "ratio-limit": 2.0000,
    "ratio-limit-enabled": false,
    "rename-partial-files": true,
    "rpc-authentication-required": true,
    "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
    "rpc-enabled": true,
    "rpc-password": "hs-dhgl",
    "rpc-port": 8080,
    "rpc-username": "xxxx",
    "rpc-whitelist": "*.*.*.*",
    "rpc-whitelist-enabled": false,
    "speed-limit-down": 50,
    "speed-limit-down-enabled": false,
    "speed-limit-up": 50,
    "speed-limit-up-enabled": false,
    "umask": 0,
    "upload-slots-per-torrent": 14,
    "watch-dir": "\/mnt\/disk1\/share\/torrent\/watch",
    "watch-dir-enabled": true
}
--------------
Cau hinh de transmission start/stop cung voi NAS
Start cung voi NAS
nano /opt/etc/init.d/S88transmission
--------------

#!/bin/sh

prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=transmission-daemon
CONFIGDIR=/root/.config/transmission-daemon
DAEMON=${prefix}/bin/${NAME}
USER=root
export EVENT_NOEPOLL=1


test -x $DAEMON || exit 0

if [ -z "$1" ] ; then
case `echo "$0" | sed 's:^.*/\(.*\):\1:g'` in
S??*) rc="start" ;;
K??*) rc="stop" ;;
*) rc="usage" ;;
esac
else
rc="$1"
fi

case "$rc" in
start)
echo "Starting Torrent client: $NAME"
nice -15 $DAEMON -g $CONFIGDIR
;;
stop)
echo "Stopping Torrent client: $NAME"
killall $NAME 2> /dev/null
;;
restart)
"$0" stop
sleep 1
"$0" start
;;
*)
echo "Usage: $0 (start|stop|restart|usage)"
;;
esac

exit 0
-------------
Thuc hien tiep cac lenh

chmod +x /opt/etc/init.d/S88transmission
chmod 777 /dev/null

copy va rename S88.. thanh K88 de stop transmission khi tat NAS
ln -s /opt/etc/init.d/S88transmission /opt/etc/init.d/K88transmission

Can thiet thi kiem tra file moi tao ra da co chua
nano /opt/etc/init.d/k88transmission

Khoi dong lai transmission
/opt/etc/init.d/S88transmission restart
-----------------------
To update all installed Optware Packages (including Transmission) type:

ipkg update
ipkg upgrade

If you only want to update Transmission to the actual Version first update Optware, the upgrade only Transmission like:

ipkg update
ipkg upgrade Transmission
-------------------

Nho tao 3 thu muc nhu da mo ta trong settings.json
share\torrent\done
share\torrent\incomplete
share\torrent\watch
-------------------
De chia se printer qua nas. Bat enable printer server trong NAS. Khi do xuat hien 1 share lp. Double Click vao lp chon add printer. Chu y khong ho tro Universal printer driver. Vi du HP 1160 phai download HP LaserJet 1160 Host Based 64-bit Driver. Chu y kiem tra driver nay cung giup may in in nhanh hon PUD driver

2 nhận xét:

 1. Chào bạn !
  Mình rất đau đầu vì Nas Bufalo LS/VL của mình có vấn đề.
  - Mình dùng máy tính có gắn mạng lan thì vào Nas 100%
  - Mình dùng máy tính vào Nas bằng Wifi cùng lớp thì 99% là ko vào được .
  - Có những máy tính cài lại xong liền thì vào được bằng Wifi liền nhưng hôm sau lại ko vào được.
  _________ XIN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ____________________

  Trả lờiXóa