My status

My backup memory

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Comparision of VMWare versions


VMware ESX and ESXi 3.5 Comparison

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1006543

VMware ESX and ESXi 4.1 Comparison

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1023990

VMware ESX and ESXi 4.0 Comparison

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1015000

Compare vSphere Editions

http://www.vmware.com/products/vsphere/buy/editions_comparison.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét