My status

My backup memory

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Quote from movie I am Sam (2001)

Sam: When dealing with Starbucks' customers, 'be friendly but not familiar'. I can be your friend.
http://www.imdb.com/title/tt0277027/quotes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét