My status

My backup memory

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Install ESXi 3.5 to an IDE drive

Hướng dẫn chi tiết tại đây:
http://www.vm-help.com/esx/esx3i/ESXi_install_to_IDE_drive/ESXi_install_to_IDE_drive.php
Chú ý: như trong video hướng dẫn, sau khi edit TargetFilter.py -> thực hiện ngay lệnh install. Vì các thay đổi sẽ bị mất khi restart cho nên nếu khởi động lại thì phải edit file trên từ đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét