My status

My backup memory

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Xử lý lỗi client không hiển thị trong SEPM

Mô tả:
Migrating SEPM từ cũ sang server mới bằng cách backup -> restore -> add new management server (sca). Sau đó set priority cho sca so với server1 rồi cuối cùng delete server1.
Sau khi migrating xong sử dụng các setting cũ , push SEP client không hoạt động (push to XP không báo lỗi gì cả, với W7  thì failed). Do bận việc khác nên tạm thời bỏ đó.
Các client cũ không kết nối được với server mới (server status = offline)
Sau một thời gian, khi triển khai tới một số XP mới cài đặt, khi push client vẫn báo lỗi. Buộc phải tìm hiểu đến nơi đến chốn.

Xử lý trên các client:
- Tắt XP firewall (không nhớ có tắt simple file sharing không) -> khi đó push client OK nhưng lại nảy sinh lỗi mới! Tất cả các client không hiển thị trong SEPM.

-Bật debug (SEP Client -> Help & Support -> Debug log ->  Client Management -> Edit debug log settings -> Yes rồi chạy Sep_SupportTool (download tại http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH105414&locale=en_US.
Tool này cho thấy 2 lỗi: 1/ không tìm thấy server1 (tất nhiên, vì đã xóa) và 2/ Test secars lỗi (http://serverip:serverport/secars/secars?hello,secars) ->  không connect tới server được. Hướng dẫn bật debug xem tại đây http://www.symantec.com/connect/downloads/sylink-monitor

- Download Syslink Monitor (http://www.symantec.com/connect/sites/default/files/Sylink%20Monitor.zip) để xem quá trình client kết nối với server có lỗi gì không? Client báo lỗi không tìm thấy server. Cũng có thể sử dụng Syslink debugging mà không cần syslink monitor. Xem hướng dẫn tại: http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH104758&locale=en_US

Như vậy có thể tạm thời kết luận: client không tìm thấy server.
Hướng dẫn general troubleshooting xem ở đây
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH105894

Xử lý trên server:

- Sau khi test bằng ping -> request time out -> xác định firewall trên server là nguyên nhân. Không rõ vì lý do gì mà SEPM không add exception to firewall. Do không tắt được firewall (khi tắt firewall -> tắt luôn mọi kết nối -> add inbound rule cho firewall (chỉ cần add port liên quan đến client-server communication là đủ vì DB và enforcer đều ở local)
Danh sách communication port  của SEPM ở đây http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/2326c6a13572aeb788257363002b62aa/edda0cd89141a6788025734e004b6a02?OpenDocument
Logon vào SEPM thỉnh thoảng gặp lỗi "Unexpected Server error" Sau khi restart server thì luôn logon được, nhưng sau 30' thì ko được

- Kiểm tra Services thì thấy Symantec Embeded Database stop (sau khi restart thì auto start được một lúc thì stop. kiểm tra event log thấy disk full. Sau khi bổ sung disk space (phải remove all snapshots thì mới add space được) thì lỗi này biến mất.
Kết quả:

Sau khi xử lý trên server và client thì OK nhưng chỉ với XP. W7 vẫn lỗi. Sau khi download và cài đặt file sep_client tải về từ SEPM -> vẫn lỗi. Quyết định remove SEP client manually. Hướng dẫn tại đây
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH102286&locale=en_US

Do quá trình manual remove thực hiện không đúng -> SEP không thể remove được -> buộc phải cài đặt lại. Sau đó push client tới W7 computer OK.

Bài học: đọc kỹ user guide
--------------------------------SysLinkMonitor Result-------------------------------
09/27 18:17:28 [1224] Manually assigned heartbeat=1 seconds
09/27 18:17:28 [3528] ====== Heartbeat loop starts at 18:17:28 ======
09/27 18:17:28 [3528] :Netport Count=3
09/27 18:17:28 [3528] :NicInfo
09/27 18:17:28 [3528] :CH=F56C573DC0A8000300B05BA44B7368041C3-1Aitc.local3B58AD4D70BCF741F4F47E5D33590248
09/27 18:17:28 [3528] :CHKey=EAA67D40198A9C09F1BD564079C031AD
09/27 18:17:28 [3528] :C=F56C573DC0A8000300B05BA44B7368041xxxxx
09/27 18:17:28 [3528] :CKey=87A74A3E7D39F4B36E5D70F66469EFB8
09/27 18:17:28 [3528] :UCH=F56C573DC0A8000300B05BA44B7368040webLocalComputerxxxxx3B58AD4D70BCF741F4F47E5D33590248
09/27 18:17:28 [3528] :UCHKey=3E2E937A0D1F930622F1692EA5BDBD47
09/27 18:17:28 [3528] :UC=F56C573DC0A8000300B05BA44B7368040webLocalComputerxxxxx
09/27 18:17:28 [3528] :UCKey=8A036B1923A85978399EF462847A96CD
09/27 18:17:28 [3528] HardwareID=3B58AD4D70BCF741F4F47E5D33590248
09/27 18:17:28 [3528] CHKey=EAA67D40198A9C09F1BD564079C031AD
09/27 18:17:28 [3528] CKey=87A74A3E7D39F4B36E5D70F66469EFB8
09/27 18:17:28 [3528] UCHKey=3E2E937A0D1F930622F1692EA5BDBD47
09/27 18:17:28 [3528] UCKey=8A036B1923A85978399EF462847A96CD
09/27 18:17:28 [3528] Set heartbeat event
09/27 18:17:28 [3528] Use new configuration
09/27 18:17:28 [3528]
09/27 18:17:28 [3528] Got ConfigObject to proceed the operation.. pSylinkConfig: 031E00D8
09/27 18:17:28 [3528] ====== Reg Heartbeat loop starts at 18:17:28 ======
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 1
09/27 18:17:29 [3528] Get First Server!
09/27 18:17:29 [3528] Selecting a random server
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 2
09/27 18:17:29 [3528] going to post event=EVENT_SERVER_CONNECTING
09/27 18:17:29 [3528] done post event=EVENT_SERVER_CONNECTING, return=0
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 3
09/27 18:17:29 [3528] Setting the session timeout on Profile Session to 30000
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 4
09/27 18:17:29 [3528] ===Get Index STAGE===
09/27 18:17:29 [3528] ************CSN=26394
09/27 18:17:29 [3528] Request is: action=12&hostid=C4122C51C0A8000301B22ABCD4614EF1&chk=EAA67D40198A9C09F1BD564079C031AD&ck=87A74A3E7D39F4B36E5D70F66469EFB8&uchk=3E2E937A0D1F930622F1692EA5BDBD47&uck=8A036B1923A85978399EF462847A96CD&hid=3B58AD4D70BCF741F4F47E5D33590248&groupid=F56C573DC0A8000300B05BA44B736804&mode=0&hbt=300&as=26394&cn=[hex]43332D3141&lun=[hex]776562&udn=[hex]4C6F63616C436F6D7075746572
09/27 18:17:29 [3528] http://sss:8014/secars/secars.dll?h=1D0C3B4A2ECE2F94E1D0314671D43B448A14A00B9C64FA8A2C3A241CCCC722154166930B4357BDDAAAC0F301D14E45E4A039183372F4F8061C49C7E18760765A1B9185291D6277739758D3C9C1B6DD8DF7C7CB4319EA4767D12B1AD7E33A61345782E57407D0180FAD191E07FBA9127C299F74BBCA94F0EFC955141D9B498CF27B7DAEB97022D9B56602041D6E71B03F8A5F7BCEC4FC6EE6EB41820B50315810066E2697DC22DD13BC64F2FB1DA512260A375F9D8306C747E4A2DAC492975B999E51BF24F026FD2F33010D558D4929FD04BC5B065D0D7E0985F76D942294CCD96678F910850DBE1FD753CFDF15ACC6617AC650974E9F1D868988278809DADC1CB1FDDADE159D64477BA4C65D2708528A0F4BB745183AA52378C9E1B7F6B6FB90BAF214A84D531E9181F2EF126F64ED39D4E79EAD2D4D2EF2A204D8FD311C395C7398872027CFD2A6E00D7832C9FB3FF0F6D89150C182881E1350D35722AD2F52079125F665710F6100F37410F5F5F61CD118A975680C48D5BD3B1FD6C79591D2
09/27 18:17:29 [3528] SMS return=200
09/27 18:17:29 [3528] 200=>200 OK
09/27 18:17:29 [3528] Sem-HashKey:=>EAA67D40198A9C09F1BD564079C031AD
09/27 18:17:29 [3528] Sem-LANSensor:=>0
09/27 18:17:29 [3528] Sem-Signatue:=>81DF0AE2C331626A1F67DFA8DF3CCFDFA8776813FD1404FA9514F90CE4FD09C17581391CC0A25F824BAC6C253C01703A89E0ED43D3E74025B7F5CD845B6F6D96ECA4C69B788328C73AA1FDA469BA8939FE43E1CA53230ADAE760740076A25A87C8FFB415F4D9E8D211213E1C0A690DE26EB4F515339CD837E4712CC1FDEDF7E9
09/27 18:17:29 [3528] Content Lenght => 1358
09/27 18:17:29 [3528] Signature verification FAILED for Index File Content..
09/27 18:17:29 [3528] RECEIVE STAGE COMPLETED
09/27 18:17:29 [3528] COMPLETED
09/27 18:17:29 [3528] GetIndexFile handling status: 101
09/27 18:17:29 [3528] Switch Server flag=0
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 5.1
09/27 18:17:29 [3528] new scheduled heartbeat=1024 seconds
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 8
09/27 18:17:29 [3528] Selecting a random server
09/27 18:17:29 [3528] Get Next Server!
09/27 18:17:29 [3528] switch to another server
09/27 18:17:29 [3528] New scheduled heartbeat=512 seconds
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 1
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 2
09/27 18:17:29 [3528] going to post event=EVENT_SERVER_CONNECTING
09/27 18:17:29 [3528] done post event=EVENT_SERVER_CONNECTING, return=0
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 3
09/27 18:17:29 [3528] Setting the session timeout on Profile Session to 30000
09/27 18:17:29 [3528] HEARTBEAT: Check Point 4
09/27 18:17:29 [3528] ===Get Index STAGE===
09/27 18:17:29 [3528] ************CSN=26395
09/27 18:17:29 [3528] Request is: action=12&hostid=C4122C51C0A8000301B22ABCD4614EF1&chk=EAA67D40198A9C09F1BD564079C031AD&ck=87A74A3E7D39F4B36E5D70F66469EFB8&uchk=3E2E937A0D1F930622F1692EA5BDBD47&uck=8A036B1923A85978399EF462847A96CD&hid=3B58AD4D70BCF741F4F47E5D33590248&groupid=F56C573DC0A8000300B05BA44B736804&mode=0&hbt=300&as=26395&cn=[hex]43332D3141&lun=[hex]776562&udn=[hex]4C6F63616C436F6D7075746572
09/27 18:17:29 [3528] http://server1:8014/secars/secars.dll?h=1D0C3B4A2ECE2F94E1D0314671D43B448A14A00B9C64FA8A2C3A241CCCC722154166930B4357BDDAAAC0F301D14E45E4A039183372F4F8061C49C7E18760765A1B9185291D6277739758D3C9C1B6DD8DF7C7CB4319EA4767D12B1AD7E33A61345782E57407D0180FAD191E07FBA9127C299F74BBCA94F0EFC955141D9B498CF27B7DAEB97022D9B56602041D6E71B03F8A5F7BCEC4FC6EE6EB41820B50315810066E2697DC22DD13BC64F2FB1DA512260A375F9D8306C747E4A2DAC492975B999E51BF24F026FD2F33010D558D4929FD04BC5B065D0D7E0985F76D942294CCD96678F910850DBE1FD753CFDF15ACC6617AC650974E9F1D868988278809DADC1CB1FDDADE159D64477BA4C65D2708528A0F4BB745183AA52378C9E1B7F6B6FB90BAF214A84D531E9181F2EF126F64ED397AFC10C0BE358A9B8EE6367E778F56627398872027CFD2A6E00D7832C9FB3FF0F6D89150C182881E1350D35722AD2F52079125F665710F6100F37410F5F5F61CD118A975680C48D5BD3B1FD6C79591D2
09/27 18:17:32 [3528] Send Request failed.. Error Code = 12007
09/27 18:17:32 [3528] 12007=>The Server name could not be resolved.
09/27 18:17:32 [3528] Send Request failed.. Error Code = 12007
09/27 18:17:32 [3528] 12007=>The Server name could not be resolved.
09/27 18:17:32 [3528] COMPLETED
09/27 18:17:32 [3528] GetIndexFile handling status: 6
09/27 18:17:32 [3528] Switch Server flag=1
09/27 18:17:32 [3528] HEARTBEAT: Check Point 5.1
09/27 18:17:32 [3528] new scheduled heartbeat=1024 seconds
09/27 18:17:32 [3528] HEARTBEAT: Check Point 8
09/27 18:17:32 [3528] Get Next Server!
09/27 18:17:32 [3528] going to post event=EVENT_SERVER_DISCONNECTED
09/27 18:17:32 [3528] done post event=EVENT_SERVER_DISCONNECTED, return=0
09/27 18:17:32 [3528] ====== IndexHeartbeat Procedure stops at 18:17:32 ======
09/27 18:17:32 [3528] Set Heartbeat Result= 1
09/27 18:17:32 [3528] Sylink Comm.Flags: 'Connection Failed' = 1, 'Using Backup Sylink' = 1, 'Using Location Config' = 0
09/27 18:17:32 [3528] Connection Failed! No. of tries = 2
09/27 18:17:32 [3528] Use new configuration
09/27 18:17:32 [3528] HEARTBEAT: Check Point Complete
09/27 18:17:32 [3528] Done, Heartbeat=1024seconds
09/27 18:17:32 [3528]

09/27 18:17:32 [3528] ====== Heartbeat loop stops at 18:17:32 ======
--------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét