My status

My backup memory

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Steve Jobs's Inspirational quote

+ Bạn không thể hỏi khách hàng họ muốn gì rồi cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ. Đến khi bạn làm xong thì họ đòi hỏi cái mới khác (You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new).

+ Sáng kiến phân biệt giữa người lãnh đạo và kẻ theo theo gót chân người khác (Innovation distinguishes between a leader and a follower). 

+ You've got to find what you love

+  Stay Hungry. Stay Foolish

Nguồn: www.macstories.net/roundups/inspirational-steve-jobs-quotes/
http://danluan.org/node/10169
http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét