My status

My backup memory

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Tóm tắt về vSphere CLI, vMA ...

vMA (vSphere Management Asistant): là một VM được cấu hình sẵn gồm Linux distribution, vSphere CLI, vSphereSDK for Perl. Một số lệnh hay dùng:

+ Enable vi-user (ngần định disable, no password). Login as vi-admin
sudo passwd vi-user
+ Add target
sudo vifp  addserver
Nhập username và password của target server (vCenter hoặc ESXi host-> gõ "yes"
+ Initialize vi-fastpass
vifpinit
Chú ý: có thể add multiple targets rồi gõ initialize một lần cho tất cả các server bằng cách gõ một lần lệnh vifpinit không có tham số ngay sau khi add targets xong. Nếu có nhiều target, một lệnh nếu không chỉ rõ làm việc với target nào add first > tập thói quen khai báo server cụ thể trong mỗi dòng lệnh
+ Kiểm tra các target đã add

vifp listservers
+Kiểm tra authentication. Nếu initialize ok thì sẽ không hỏi pass nữa
vicfg-nics -l --vihost (khai báo esxi host nếu bạn mới add vCenter)
vifp-nics -l  (ko cần khai báo nếu mới add host)
+ Remove target (trước khi delete vMA, phải remove tarrget nếu ko 2 accounts vi-admin và vi-user vẫn còn ở target server
sudo vifp removeserver
+ enable log (ngầm định là disable) và xem danh sách log
vilogger enable
vilogger list
+ check & run vMA update
sudo vima-update scan
sudo vima-update update

+ Join vma vào domain
sudo domainjoin-cli join

Kiểm tra
sudo domainjoin-cli query
Than khảo về cách cài đặt vMA
http://geeksilver.wordpress.com/2010/07/22/how-to-use-vma-4-1-installation-configuration/
Chú ý:

You must target one object to send command with. If you don’t do that, you will get error message like
“Error connecting to server at ‘https://localhost/sdk/webService’: Connection refused”
----
còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét