My status

My backup memory

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

RDP thông báo lỗi The Local Security Authority cannot be contacted' sau khi update KB2585542

Sau khi update, khi sử dụng RDP connect to 2K8 R8 gặp thông báo lỗi như sau:

An authentication error has occurred.
The Local Security Authority cannot be contacted


Xử lý: chọn lớp bảo mật (Security Layer) là RDP Security Layer. Nếu chọn Negotiate -> RDP sẽ chọn security layer có mức bảo mật cao nhất (là SSL/TLS). Nếu  remote PC có vấn đề với certificate -> lỗi trên.

Nguồn: http://support.microsoft.com/kb/2493594

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét