My status

My backup memory

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

How to view your VMware ESXi Host’s System Log, Config and Datastore via a web browser.

ESXi Configuration Files & System Logs:

http:///host

ESXi Datastores:

 http:///folder

Nguồn: http://www.techhead.co.uk/how-to-view-your-vmware-esxi-hosts-system-log-config-and-datastore-via-a-web-browser

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét