My status

My backup memory

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Enable FTP passive mode in Plesk 9 (Windows)

1. Lỗi khi dùng FTP passive mode
---------------
Response: 425 Can't open data connection.
Error: Failed to retrieve directory listing
--------------
Xử lý:
1. Disable Windows Application Layer Gateway Service (ALGS) bằng cách
Then Stop Windows Application Layer Gateway Service(in command line): sc stop alg
and switch start up mode for the service to Disabled.
2. Cấu hình Passive range trong IIS. Tham khảo: http://support.microsoft.com/kb/555022
Chú ý port range nên để nhỏ hơn 100 ví dụ TCP từ 15500-15599
3. Cho phép port range này trong Firewall của Plesk Admin Panel (Home -> Server -> IP addresses -> Firewall -> Firewall Rules -> Add rule
4. Restart FTP Publishing Service (trong Plesk Admin Panel). Nếu restart trong Services MMC sẽ báo lỗi do FTP service đã do Plesk quản lý.
 Done!
Bổ sung: nếu dùng IIS 7.5 thì làm theo hướng dẫn này
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd421710%28v=ws.10%29.aspx#bkmk_2

Kinh nghiệm là cài IIS 7.5 trước rồi cài plesk sau!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét