My status

My backup memory

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

XAMPP Windows 1.7.7 SQL Injection / Cross Site Scripting

+ XAMPP Windows 1.7.7 multiple XSS/Blind SQL Injection Vulnerabilities
Source: http:// dl.packetstormsecurity.net/1206-exploits/xamppwindows-sql.txt

+ XAMPP 1.7.7 Multiple URI Based Cross-Site Scripting Vulnerabilities
Advisory ID: ZSL-2011-5054
Advisory URL: http: //www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2011-5054.php
Source: http: //packetstormsecurity.org/files/106685

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét