My status

My backup memory

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Install curl in ubuntu 12.04

apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
restart apache

Check phpinfo() to see a new section with Curl info

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét