My status

My backup memory

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2010

Rebuild WMP library database

Nếu database của WMP 12 bị lỗi ví dụ như không xóa được album cũ, không thêm được thông tin mới... -> thông tin hiển thị trên WMC sẽ không đúng. Rebuild lại WMP DB như sau:
+ Stop WMP Network Sharing Service
+ Delete tất cả các file trong thư mục Users\%User Name%\AppData\Local\Microsoft\Media Player
+ Hoặc chỉ delete file CurrenrtDatabase_372.wmdb
+ Retsart WMP hoặc máy tính. Chờ một lúc WMP sẽ tự động tạo lại Library

Link tham khảo: http://www.hack7mc.com/2009/02/fix-corrupt-windows-media-player.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét