My status

My backup memory

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Rebuild WMP library database

Nếu database của WMP 12 bị lỗi ví dụ như không xóa được album cũ, không thêm được thông tin mới... -> thông tin hiển thị trên WMC sẽ không đúng. Rebuild lại WMP DB như sau:
+ Stop WMP Network Sharing Service
+ Delete tất cả các file trong thư mục Users\%User Name%\AppData\Local\Microsoft\Media Player
+ Hoặc chỉ delete file CurrenrtDatabase_372.wmdb
+ Retsart WMP hoặc máy tính. Chờ một lúc WMP sẽ tự động tạo lại Library

Link tham khảo: http://www.hack7mc.com/2009/02/fix-corrupt-windows-media-player.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét