Để cho các bạn có thể nghiên cứu về phiên bản VMWare ESX 4.0 hôm nay tôi xin phép được giới thiệu đến các bạn giải pháp cài đặt VMWare ESX 4.0 trên một Máy ảo khác là VMWare Workstation 6.5.2 . Cài đặt phiên bản VMWare ESX 4.0 không khác gì nhiều so với cài đặt VMWare ESX 3.5 sự khác nhau chủ yếu ở yêu cầu phần cứng tối thiểu :
• 2GB RAM
• A 64-bit x86 Intel VT-x or AMD-V capable processor
(with the feature enabled in the BIOS)
• 1 Ethernet NIC
• 16GB disk space


Các phần mềm cần thiết khi cài đặt :
• VMware Workstation 6.5.2 (Build 156735) – presumed to already be installed
• VMware ESX Server 4.0 (Build 164009) ISO image

1-Cấu hình VMWare Workstation
Start VMware Workstation -> Edit -> Preferences. Chọn Memory tab, chọn Allow most virtual machine memory to be
swapped -> OK.

2- Thiết lập VMWare ESX 4.0 trên máy ảo
Start VMware Workstation ->File -> New -> Virtual Machine. Chọn Custom và nhấn Next.
Chọn Virtual Machine Hardware Compatibility. Bạn chắc chắn phải chọn VMware Workstation 6.5 trong mục Hardware Compatibility ->Next.
Đến màn hình Guest Operating System Installation. Bạn chọn I will install the operating system later -> Next.
Đến màn hình Guest Operating System. chọn Linux, và trong mục Version bạn chọn Red Hat Enterprise Linux 5 64-bit. -> Next.
Tên của Virtual Machine. Bạn nhận Tên bạn muốn đặt và chọn đường dẫn lưu trữ -> Next.
Processor Configuration.-> One -> Next.
Memory for the Virtual Machine. Bạn chọn tối thiểu phải là 2048MB -> Next.
Network Type. Bạn chọn Use bridged networking -> Next.
Select I/O Adapter Types chọn LSI Logic ->Next
Select a Disk. Chọn Create a new virtual disk. -> Next.
Select a Disk Type. Chọn SCSI. -> Next.
Specify Disk Capacity. Tôi chọn ví dụ 16GB ->Check vào Allocate all disk space now -> Check Store virtual disk as a
single file. -> Next.
Specify Disk File. thay đổi tên nếu bạn muốn -> Next.
Đọc lại các thông tin Create Virtual Machine. Không check vào Power on this virtual machine after creation -->> chọn Customize Hardware.
Hardware. Remove những thiết bị không cần thiết : Floppy, USB Controller, Sound Card
Hardware. Chọn CD/DVD (IDE). chọn Connect at power on và trong Use ISO Image File trỏ đường dẫn đến file VMware ESX 4.0 ISO -> OK.
Hardware. Chọn Network Adapter. Check vào ô Replicate physical network connection state.
Hardware. Chọn Display. Không chọn Accelerate 3D graphics .
Hardware. Chọn Processors. Trong mục Preferred Mode Chọn Intel-VTx or AMD-V -> OK.
Chọn Finish. Tiến trình tạo ổ đĩa ảo sẻ diễn ra
Nếu khi bạn Enable máy ảo và gặp lỗi như vậy
Bạn tìm tên và đường dẫn lưu đến file .vmx thường hiển thị VMware Workstation GUI. Bạn Edit File .vmx bằng Notepad. Và thêm dòng này vào monitor_control.restrict_backdoor = “TRUE”. Sau khi xong Save lại
3- Install VMWare ESX 4.0
Màn hình ESX Installer hiện lên bạn chọn Install ESX in
graphical mode và Enter.
Welcome to the ESX Installer -> Next.
End User License Agreement. Review the license agreement và chọn I accept the terms of the license agreement -> Next.
Chọn Keyboard. -> Next
Custom Drivers. Chọn No -> Next.
Load Drivers. -> Chọn Yes.
Chờ Loading Drivers hoàn thành -> Next.
License. nếu bạn đã có số Serial thì nhập vào nếu không thì chọn Enter a serial number later -> Next.
Network Configuration. Chọn network adapter for ESX system tasks. -> Next.
Network Configuration. Nhập thông tin bạn muốn cấu hình card Mạng --> Next.
Setup Type. Chọn Standard setup ->> Next.
ESX Storage Device. Chọn Storage -->> Next.
Xuất hiện bảng cảnh báo Data Loss Warning. -->> OK.
Time Zone Settings. Chọn cấu hình Time zone. -->> Next.
Date and Time. Cấu hình date and time. --->> Next.
Set Administrator Password. Enter and confirm the required root password. -->> Next.
Summary of installation settings. -->> Next.
Installing ESX 4.0. Hệ thống sẻ bắt đầu cài ESX 4.0 trong vòng vài phút

Sau khi Installing ESX 4.0 hoàn thành -->> Next..
Xuất hiện thông báo kết thúc ->> Finish
Sau khi cài xong ESX server sẻ reboot và bạn có thể lấy đĩa ISO image trong VM. Bạn đợi vài phút để ESX hoàn thành quá trình Loading . Bạn Nhấn tổ hợ phím ALT-F1 trong ESX VM console – bạn sẻ nhìn thấy bảng login khi đó ESX đã hoàn thành quá trinh booting.
Bạn dùng trình duyệt Web truy cập vào IP của ESX VM, vd: https://192.168.20.71. Nếu bạn dùng DHCP, dùng tổ hợp phím ALT-F11 trong ESX VM console để hiện thị IP address.Bạn accept cho trình duyệt nhận certificate VD: Continue to this website để có thể truy cập Website .
Bạn tiến hành Download vSphere Client. và cài đặt vSphere Client.
Sau khi cài đặt vSphere Client, bạn nhập ESX IP address, root username và password. Nhấn Login.
Nếu ESX của bạn không có LC bạn nhấn OK để chấp nhận dùng thử

4-Define a Nested Virtual MachineDefine a Nested Virtual Machine
Từ vSphere Client Home page, bạn chọn Hosts and Clusters
Vào File -> Browse VA Marketplace và chọn một VM. Nostalgia chỉ cho phép download 6MB .Thực hiện theo các hướng dẫn nhập khẩu và VM sẽ tải về và đăng ký với VMware ESX VM. Bật Power trên VM. Các ảnh chụp màn hình dưới đây
cho thấy VM có bắt đầu được Start .
Và chúng ta thử Test một chương trình xem sao
Chúc các bạn thành công !!
Nguồn: Trung Nghĩa (Kenhgiaiphap.vn)