My status

My backup memory

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Aspiration for Freedom

More pictures at http://www.boston.com/bigpicture/2009/06/remembering_tiananmen_20_years.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét