My status

My backup memory

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

HOWTO Install Exchange 2010 - Step by Step

- Tài liệu chính thức:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee958335.aspx?t=exchgf1
- Để triển khai nhanh, nên sử dụng hướng dẫn dưới đây:
http://blogs.technet.com/b/ferris/archive/2010/03/05/howto-install-exchange-2010-step-by-step.aspx
- Exchange Development Assistant -> rất đầy đủ và dễ dùng
http://technet.microsoft.com/en-us/exdeploy2010/default.aspx
Tóm tắt:
+ Cấu hình tên miền riêng biệt configure disjoint namespace: không cần thiết nếu sử dụng subdomain. Có lẽ chỉ cần khi 2 tên miền là hoàn toàn khác nhau. Chú ý chỉ apply cho các máy tính sử dụng dijoint namespace mà thôi
+ Tren may se install Exchange add domain account se dung de install Exchange vao nhom Local Administrator
+ Trên PDC add permission cho acc sẽ install exchange 2010 vào nhóm:
Enterprise Admins
Schema Admins
Organization Management (khong co thi ko quan tri duoc EMC mac du van cai duoc exchange 2010)
Nếu ko có exchange server nào khác đang chạy thì chỉ cần thực hiện:
setup /ps
setup /p /on:"Orrganization Name"
+ Cấu hình disjoint name
+ trên Server sẽ cài exchange thực hiện theo hướng dẫn trong bài viết
-----------------Lỗi gặp phải liên quan đến việc không issue được certificate cho exchange
Khi issue cert cho exchange gap loi Event ID 53 "The EMail name is unavailable and cannot be added to the Subject or Subject Alternate name", fix loi o day
http://support.microsoft.com/kb/330238http://support.microsoft.com/kb/955583

Hướng dẫn troubeshooting EventID 53 tại đây (tổng quát) http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd299871%28WS.10%29.aspx
Do không thể sử dụng Certificate Authoriry MMC để issue cert (sau khi submit request trong pending request không có gì) -> sử dụng CLI để submit và get certificate như hướng dẫn dưới đây

Obtain a Server Certificate from a Certification Authority (by powershell)
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125165%28EXCHG.140%29.aspx
Install an SSL Certificate on a Client Access Server
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb310769%28EXCHG.140%29.aspx

Tương tự như trên (obtain + install) nhưng tao bang EMC
http://exchangeserverpro.com/configure-an-ssl-certificate-for-exchange-server-2010

Tạo bằng CLI (powershell)
+ How to Issue a SAN Certificate to Exchange Server 2010 from a Private Certificate Authority
http://exchangeserverpro.com/how-to-issue-a-san-certificate-to-exchange-server-2010-from-a-private-certificate-authority

+ Configure an SSL Certificate for Exchange Server 2010
http://exchangeserverpro.com/configure-an-ssl-certificate-for-exchange-server-2010

+ Tham khảo một số trường hợp lỗi tương tự không request được cert cho exchange thông qua Certificate Authority MMC nhưng có thể request thông qua Web (http://localhost/certsvc) hoặc CLI
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winserversecurity/thread/d0f0fe74-d14a-4718-b00c-47545b56911d/
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winserversecurity/thread/298006b4-533b-4c88-a5fd-461ecf5a0a42

Xử lý thông báo lỗi sau khi Issue certificate cho Exchange
'The request contains no Certificate template information. 0x80094801 (-2146875391) Denied by Policy Module 0x80094801, the request does not contain a Certificate template extension or the Certificate Template request attribute.'

Replacing the Exchange 2007 Self-Signed Certificate (Part 2)
http://www.exchangeinbox.com/article.aspx?i=127

--------------------Một số hướng dẫn khác -----------------
How to Assign an SSL Certificate to Exchange Server 2010 Services
http://exchangeserverpro.com/how-to-assign-an-ssl-certificate-to-exchange-server-2010-services

How to Configure Exchange Server 2010 Outlook Anywhere
http://exchangeserverpro.com/how-to-configure-exchange-server-2010-outlook-anywhere

Configuring Exchange 2007 Hub Transport role to receive Internet mail
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2006/11/17/3397307.aspx

Configure Internet Mail Flow Directly Through a Hub Transport Server
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb738138.aspx

Allowing application servers to relay off Exchange Server 2007
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2006/12/28/3397620.aspx

Exchange 2010 Connectors - How to Configure Connectors for Internet Mail Flow
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998212%28EXCHG.80%29.aspx

Kiểm tra SMTP port 25
http://smtpport25.wordpress.com/2010/07/11/exchange-2010-connectors/
http://www.dyndns.com/support/kb/using_mailhop_outbound_with_exchange_2010.html#console

Tạo SPF Record cho  DNS domain để xác thực Sender ID (chưa làm)http://www.microsoft.com/mscorp/safety/content/technologies/senderid/wizard/default.aspx

Di chuyển mailbox trong Exchange Server 2010
http://www.msexchange.org/articles_tutorials/exchange-server-2010/management-administration/moving-mailboxes-exchange-2010-part1.html

Di chuyển public folder sang databse khác với script tạo sẵn
Move Public Folder Content from One Public Folder Database to Another Public Folder Database
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331970.aspx
Lưu ý: di chuyển đến thư mục chứa scripts của Exchange và tạo một public folder database rỗng trên server mới. Script thực hiện rất nhanh nhưng quá trình di chuyển sẽ thực hiện ở background -> cần có thời gian đặc biệt nếu DB lớn. Kiểm tra lại bằng lệnh: get-publicfolder |fl

How to Remove a Public Folder Database in Exchange Server 2007 RTM
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2007/07/09/3403373.aspx

Kiểm tra xem còn bao nhiêu thư mục được di chuyển sang server mới, thực hiện lệnh
Get-PublicFolderStatistics -Server
Exchange General FAQ
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/exchangesvrgeneral/thread/f0e81ab0-99f0-46db-b1aa-83511a3af427#11


--------Bổ sung 25-11-2011----------
Khi update exchange server phải logon bằng domain account. Local administrator không update được (update failed)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét