My status

My backup memory

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Cung cấp 32 bit driver để XP có thể kết nối với Print/Fax server với OS x64

Bài viết đầy đủ và chi tiết trả lời đầy đủ (thậm chí cung cấp luôn cả drivers) thay vì phải tìm kiếm rải rác trên technet.
+ Provide x86 (32bit) "User Mode 3" Native Windows Drivers to x64 (64bit) Vista/Server 2008 http://www.magalan.co.uk/provide_x86_user_mode_3_native_windows_drivers_in_share.html

+ Connect 32-bit Windows XP Fax Clients to 64-bit Windows Server 2008 R2 Shares http://www.magalan.co.uk/windows_xp_clients_to_server_2008_fax.html

Chú ý:
+ Không nên triển khai fax với Group policy vì chỉ một số người dùng có quyền sử dụng fax
+ Sử dụng VM + add thên 1 serial port (connect direct to External Modem) rồi Add Fax Server Role cho 2K8 R2 (x64) báo lỗi. Thông tin không nhiều (thậm chí MS khuyến cáo không support). Tuy nhiên VMWare ESXi 4.1 thông báo hỗ trợ Serial/USB device connect direct to host. Cần có thêm thời gian để test thực tế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét