My status

My backup memory

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Delete redirected printer in RDP sessions

Khi sử dụng RDP, có thể sẽ thấy xuất hiện các máy in mới ví dụ Fax (redirected 2)... Điều này do tính năng redirection cho phép người dùng sử dụng các tài nguyên trên host như printer...
Có thể disable redirection ở host (thông qua Group Policy) hoặc trên RDC của Client.

Trên Print Sevrer:
Đối với Windows 2008 server's RDP session?
1.    Logon Windows 2008 Server via an admin account.
2.    Click Start -> Administrative Tools -> Terminal Service -> Terminal Service Configuration
3.    Double Click the RDP-TCP in the "Connections" Section, Go to Client Settings.
      4.    In the Redirection section, Tick on Windows Printer to Disable the Redirection from clientGhi chú: đối với 2K8R2 thì truy cập tại Administrative Tools ->Remote Desktop Services -> Remote Desktop Session Host Configuration

Thông qua Group policy
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731963%28WS.10%29.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét