My status

My backup memory

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

How to configure FreeNAS 8 for iSCSI and connect to ESX(i)

Hướng dẫn về iSCSI từ FreeNas
http://doc.freenas.org/index.php/ISCSI
Hướng dẫn kết nối iSCSI với ESXi

http://www.vladan.fr/how-to-configure-freenas-8-for-iscsi-and-connect-to-esxi/
Một hướng dẫn khác
http://www.sysprobs.com/connect-freenas-iscsi-disks-vmware-vsphere-4-esxi4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét