My status

My backup memory

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

convert VM IDE disk to SCSI disk

Nguồn:
http://www.jjclements.co.uk/2010/06/08/vsphere-convert-vm-ide-disk-to-scsi-disk/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét