My status

My backup memory

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

How to Configure a Relay Connector for Exchange Server 2010

http://exchangeserverpro.com/how-to-configure-a-relay-connector-for-exchange-server-2010

http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2006/12/28/3397620.aspx
Link dưới chỉ rõ 2 options để cho phép relay: hoặc từ 1 trusted IP hoặc cho phép anonymous relay
Nên tạo thêm 1 Receive Connector rồi cho phép anonymous relay chứ không nên cho phép Anonymous Users group relay trên Default Connector

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét