My status

My backup memory

Thứ Tư, ngày 11 tháng 7 năm 2012

Delete unwanted (obsolete) service

sc delete "windows service name"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét