My status

My backup memory

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Creat postmater account for use delisting from Chile DNSBL

1. Description
http://technet.microsoft.com/en-US/library/bb123794%28v=exchg.80%29.aspx

2. Registration
http://www.dnsblchile.org/cgi-bin/registrar.en.pl

3. Wait 24h to get ID from Chile DNSBL

4. Delisting
http://www.dnsblchile.org/eliminar.en.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét