My status

My backup memory

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Xử lý lỗi vCenter không truy cập datastore của host


Tình huống: sau khi mất điện, vCenter hiển thị một số VM của cùng 1 host ở trạng thái "orphaned". Truy xuất datastore của host thì báo lỗi

Call "HostStorageSystem.RetrieveDiskPartitionInfo" for object "storageSystem-412" on vCenter Server "xxx.xxx.xxx" failed.

Tuy nhiên truy xuất trực tiếp vào host đó vẫn thấy VM hoạt động bình thường. Xem trong Task & Events của host thấy báo lỗi
vpxuser logon failed

Xử lý:
+ Logon vào host lỗi, shutdown các VM
+ disconect host -> reconnect. Nhập lại username/host -> OK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét