My status

My backup memory

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Enable telnet in Windows server 2008

Add feature Telnet Client in Server Manager

http://www.elmajdal.net/win2k8/how_to_enable_telnet_in_windows_server_2008.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét