My status

My backup memory

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Làm quen với Ubuntu trong 8h

1. Install Ubuntu desktop i386 (client)
2. Gán static IP  không được (chưa hiểu vì sao), để DHCP thì OK
3. Add account vào nhóm administrator (để có thể cài đặt được các packages). Lưu ý phải gán acc thuộc một nhóm (ví dụ www-data) để có thể chmode cho thư mục /var/www sau này
4. Install VMWare Tool cho Ubuntu theo hướng dẫn tại:
http://www.ubuntugeek.com/howto-install-vmware-tools-in-ubuntu.html
5. Thực hiện cài LAMP cho Ubuntu theo hướng dẫn tại:
http://mazesolutions.me/linuxunix/installing-lamp-on-ubuntu-710-linuxapachemysqlphp
Mặc dù trên apachefriends.org có script for linux (http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html) nhưng sử dụng apt-get theo hướng dẫn ở trên có ưu điểm là sẽ update tự động được
6. Cài đặt FTP server theo hướng dẫn tại
http://www.jonathanmoeller.com/screed/?p=2981
7.  thay đổi quyền đối với /var/www theo hướng dẫn dưới đây

-------------------
Re: can't write to /var/www - logged in as admin too
It's likely to be just a file permission setting on the directory - if you login with SFTP then the account that you specify on the remote system should have *execute* permissions for the directory in order to work with it.

This sets "www-data" as the owning group for /var/www and everything that it contains:

sudo chgrp -R www-data /var/www

And this grants the owning group read, write and execute on all files:

sudo chmod -R 775 /var/www

The fact that the directory happens to be used by Apache isn't really important in this case, as you aren't accessing it through the Apache service.
--------------------
8. Cấu hình Virtual Host để host nhiều website theo hướng dẫn tại
http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/examples.html

9. Cấu hình remote desktop để remote controll Ubuntu thông qua Real VNC

10. Sử dụng vi để edit các file cấu hình conf (hướng dẫn sử dụng nhanh vi tại đây http://blogs.tech-recipes.com/johnny/vim-quick-reference/). Đặc biệt ghét dùng vi vì thao tác rất rắc rối. Tại sao cứ phải ấn Esc rồi mới thực hiện lệnh??


Cuối cùng chính vì vi rắc rối quá nên đành tạm dừng việc tìm hiểu lại để làm theo cách quen thuộc là Windows XP + XAMPP. Mình có tật rất xấu là cứ thích làm cái mới trong khi deadline đang đến gần. Hình như bị giục thì mới có hứng! Bỏ mẹ

Lúc nào rảnh nghiên cứu tiếp Ubuntu (gồm cả server và client). Bây giờ phải hoàn thành công việc đã (còn 6h nữa là hết hạn). Nghiên cứu mấy món trên mất khoảng 8h (không biết thế có quá chậm ko nhỉ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét