My status

My backup memory

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Saving Power with VMware vSphere ESX – Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)

Lưu ý:
Enable Enhanced Intel SpeedStep or Enhanced AMD PowerNow! in the BIOS
Configuration -> Advanced Settings -> Power -> Power.CpuPolicy: change from static -> dynamic
http://www.techhead.co.uk/saving-power-with-vmware-vsphere-esx-dynamic-voltage-and-frequency-scaling-dvfs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét