My status

My backup memory

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Upgrade VMware vCenter 5.0 to 5.1

1. Tìm đúng phiên bản và Download Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Management Studio Express và install trên vCenter Server
Link: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22985&hash=o1L7xso6ayjZMSPd97ehlZ0MANEtLxRVmAxVu%2buatYQytgQdpdp7%2bYVrRxOjLoA6p%2fMgwOQiaYLqRGBXVt%2bkpQ%3d%3d
Chọn Install ở cột bên trái, chọn New Install or Add features to an existing installation -> chọn option đẻ cài đặt Management Studio Express
2. Chuẩn bị trước khi cài đặt (nếu ko sẽ gặp lỗi khi cài SSO)
- Fix vCenter 5.1 Single Sign On error during installation
http://www.ivobeerens.nl/2012/09/11/vcenter-5-1-single-sign-on-error-during-installation/
- Set SQL Server to listen on port 1433 -> restart SQL Server service
- Mở Management Studio Express -> open sql script (trước đó đã sửa lại đường dẫn, nhớ tạo trước folder tương ứng) -> Executive script -> nếu ko lỗi là OK. Refresh để xem RSA database đã được tạo ra chưa?
- Thực hiện upgrade theo trình tự như trong hướng dẫn tại
http://www.ivobeerens.nl/2012/09/13/tips-for-upgrading-to-vmware-vcenter-5-1/
Lưu ý tạo Reverse lookup Zones rồi add PTR record cho vCenter server

3. Installl vCenter Single Sign On
In vCenter Server, user authenticate through vCenter SSO. To manager the vCenter SSO server, vCenter SSO users are created. The default administrator user ID of vCenter SSO is admin@System-Domain
Khai báo database như trong script: RSA

4. Install Inventory Service:
VMware vCenter Inventory service failed -> restart server roi install vCenter Inventory . install certificate -> OK
5. Upgrade vCenter 5.0 -> 5.1: OK
6. Update vCenter client to 5.1: OK
7. Update Web client -> tuy nhiên ko connect tới vCenter được (bằng cả domain acc cũ  va SSO admin account admin@System-Domain  mới tạo)
8. Tiếp tục Update vSphere Update Manager: khai báo user name dang domain\domain acc (thử SSO acc không được, sau này phát hiện do không cấu hình sau khi cài đặt SSO)
Khi update vSphere Update Manager không sử dụng proxy.
---------------
Vấn đề: không logon vào vSphere Client được -> gặp lỗi "You do not have permission to login to the server: " hoặc "Cannot complete login due to an incorrect user name or password"
Tham khảo:  

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2035758
và 
http://www.petenetlive.com/KB/Article/0000679.htm
Thực hiện: khoi dong web client -> dang nhap bang SSO acc -> OK
Chọn dòng ldaps://... trong tab Identity sources rồi chọn Add to default domain
Chọn domain.local trong cửa sổ bên dưới rồi ấn Save (xem hình)

Thử đăng nhập lại bằng domain admin acc -> OK. Sau khi dang nhap dc thi add cac acc admin@System-Domain) và các domain user acc mình muốn vào trong tab Permissions.

Tham khảo khác:

http://vmknowledge.wordpress.com/2012/09/26/upgrade-vdirectorvshieldvcns-gatewayvcenterinventory-and-install-sso/

 http://derek858.blogspot.com/2012/09/vmware-vcenter-51-installation-part-1.html

Bổ sung về update VMware Tools và Upgrade VM hardware sử dụng UpdateManager
Chuyển view sang VMs and Templates (Home -> Inventory -> VMs and Templates)
Nên chia VMs trong các folder để update từng group một. Không nên update tất cả các VMs cùng một lúc vì VMware host có thể run out of resouces.
Select folder -> chọn tab Update Manager
Scan từng folder để kiểm tra (chọn hết):
+ Virtual appliance upgrades
+ VM hardware upgrades
+ VMware Tools upgrades

Phải upgrade VMware Tools trước khi thực hiện upgrade VM hardware (nếu VMware Tool không match to host hoặc ko được cài đặt -> không thể upgrade VM hardware)

Nếu update VMware Tool bị lỗi dẫn đến không thể uninstall hoàn toàn VMware Tool phiên bản cũ, tham khảo:

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1013159
Install VMware Tool trên Ubuntu
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1022525

Để upgrade VM hardware trên vCenter Server VM, trước hết install VMware Tools, sau đó shutdown VM. Tiếp theo logon vao VM host chứa vCenter Server VM, làm theo hình dưới


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét